About Me

GIỚI THIỆU / ABOUT ME

Trong hơn 7 năm làm việc trong lĩnh vực Digital Marketing, Sang đã trải nghiệm và có nhiều kinh nghiệm từ phân tích, lập kế hoạch đến giám sát và thực hiện các hoạt động giúp doanh nghiệp tăng trưởng.

For more than 7 years working in Digital Marketing field, Sang gained a lot of experience from analysis, planning to monitor, and implemented activities to help businesses grow.

CHUYÊN MÔN / SPECIALIZE

 • Phân tích & Lập kế hoạch Digital Marketing.
 • Quản lý đội nhóm, giám sát và điều phối thực hiện kế hoạch.
 • Thành thạo các nền tảng Digital Marketing (SEO, SEM, Google Ads, Facebook Ads, Youtube Ads, TikTok Ads…)
 • Sử dụng tốt các công cụ Marketing (Google Analytics, Google Tag Manager, Google Data Studio, Facebook Insight, Facebook Pixel, TikTok Pixel, Ahrefs, UTM Builder…)
 • Am hiểu và có thế mạnh về phân tích kỹ thuật (Technical Skills, Audit Website, Tracking Code, UI/UX, Web Development, Data Visualization…)
 • Digital Marketing Planning & Analysis.
 • Manage team, monitor and coordinate the implementation of the plan.
 • Proficient in Digital Marketing platforms (SEO, SEM, Google Ads, Facebook Ads, Youtube Ads, TikTok Ads…)
 • Good at Marketing tools (Google Analytics, Google Tag Manager, Google Data Studio, Facebook Insight, Facebook Pixel, TikTok Pixel, Ahrefs, UTM Builder…)
 • Knowledge and strength in technical analysis (Technical Skills, Website Audit, Tracking Code, UI/UX, Web Development, Data Visualization…)

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC / WORK EXPERIENCE

Digital Marketing Leader

Công ty cổ phần TMDV Phong Vũ

2019 – nay

Quản lý và điều phối thực hiện các hoạt động về Digital Marketing. Báo cáo kết quả, đề xuất các giải pháp và kế hoạch hành động.

 • Hoạch định kế hoạch Digital Marketing theo định hướng phát triển tại Phong Vũ.
 • Quản lý ngân sách, giám sát và điều phối thực hiện tất cả các hoạt động Digital Marketing theo kế hoạch và tiến độ.
 • Tối ưu hóa chiến dịch trên Digital Ads (SEM, Google Shopping Ads, Google Display Network, Youtube Ads, Facebook Ads…).
 • Tham gia tổ chức và thực hiện nhiều chương trình Marketing tại Showroom, cửa hàng.
 • Quản lý và vận hành các tài nguyên, các bộ công cụ Marketing.
 • Báo cáo hiệu quả hoạt động. Đánh giá kết quả và đề xuất các phương án cải thiện hiệu quả.
 • Phối hợp thực hiện, xây dựng các quy tắc làm việc chung giữa các phòng ban và đối tác…

Digital Marketing Leader

Phong Vu Trading Service Joint Stock Company

2019 – present

Manage and coordinate the implementation of Digital Marketing activities. Report results, propose solutions, and action plans.

 • Planning Digital Marketing plan according to development orientation at Phong Vu.
 • Managing budget, supervise and coordinate the implementation of all Digital Marketing activities according to plan and schedule.
 • Optimizing campaigns on Digital Ads (SEM, Google Shopping Ads, Google Display Network, Youtube Ads, Facebook Ads…).
 • Participating in organizing and implementing many Marketing programs at Showrooms and stores.
 • Managing and operate marketing resources and toolkits.
 • Performance reports. Evaluate results and propose options to improve efficiency.
 • Coordinating implementation, building common working rules between departments and partners…

Senior Digital Marketing

Công ty TNHH TMDV Hoa Thiên Thảo

2016

Quản lý và chịu trách nhiệm chính trong các hoạt động Digital Marketing bao gồm các công việc về SEO, Google Ads, Facebook Ads, Forum Seeding, Coding, phát triển Website. Quản lý và phối hợp với các đơn vị Outsource đảm bảo tiến độ và chất lượng các công việc liên quan.

Senior Digital Marketing

Hoa Thien Thao Trading Service Co., Ltd

2016

Managing and taking main responsibility of Digital Marketing activities including SEO, Google Ads, Facebook Ads, Forum Seeding, Coding, Website development. Manage and coordinate with Outsource units to ensure the progress and quality of related works.


Digital Marketing Executive

Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan

2014

Tham gia thực hiện các hoạt động Digital Marketing như SEO, Google Ads, Facebook Ads , quản trị Fanpage, quản trị và phát triển Website. Tham gia xây dựng và tổ chức các chương trình Marketing tại cửa hàng.

Digital Marketing Executive

Hung Loan Co., Ltd

2014

Participate in Digital Marketing activities such as SEO, Google Ads, Facebook Ads, Fanpage administration, Website management, and development. Participate in the development and organization of marketing programs at the store.

KỸ NĂNG / SKILLS

Kỹ năng chính / Hard skills

Digital Marketing Landscape
Digital Marketing Planning
Google Ads
Facebook Ads
SEO
Coding, Tracking, Web Development, UI/UX
Data Visualization, Google Data Studio
Technical Skills

Kỹ năng mềm / Soft skills

Communication
Team management
Team work
Research and Learning
Under Pressure
Creation

HỌC VẤN / EDUCATION

Đại học Tài Chính-Marketing

2011 – 2015

Cử nhân Marketing

Quản trị thương hiệu

University of Finance – Marketing

2011 – 2015

Bachelor of Marketing

Brand Management


Brands Việt Nam, EQVN, BMG, Inet

2016

Foundation of Digital Marketing

Google Ads

Facebook Ads

Search Engine Optimization (SEO)

Lập kế hoạch Digital Marketing

Brands Vietnam, EQVN, BMG, Inet

2016

Foundation of Digital Marketing

Google Ads

Facebook Ads

Search Engine Optimization (SEO)

Digital Marketing Planning


Trung tâm đào tạo CNTT Nhất Nghệ / Nhat Nghe IT Training Center

2016

Web Development (PHP & MYSQL)

PHP Framework (Laravel)

WordPress Development

MỤC TIÊU / CAREER GOALS

Vận dụng đa dạng & hiệu quả các nền tảng Digital Marketing vào trong hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp. Xây dựng lộ trình chuyển đổi số đồng thời cập nhật xu hướng và nền tảng mới.

Applying diverse & effective Digital Marketing platforms in business activities at the enterprise. Build a digital transformation roadmap while updating new trends and platforms.

LIÊN HỆ / CONTACT ME

 • Email: nts.thanhsang@gmail.com
 • Facebook: fb.com/sangpn0802
 • Linkedin: linkedin.com/in/thanhsang0802