Điều khoản sử dụng

1. ĐIỀU KHOẢN

Bằng cách truy cập website, bạn đồng ý và tuân thủ các điều khoản dịch vụ dưới đây, chịu trách nhiệm tuân thủ mọi điều luật hiện hành của địa phương.

2. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

Các bài viết, tài liệu trên website của chúng tôi được cung cấp dựa trên kinh nghiệm và quan điểm cá nhân. Blog không đưa ra bất kỳ đảm bảo, bày tỏ hay ngụ ý nào, và từ chối tuyên bố và phủ nhận tất cả các đảm bảo khác bao gồm, không giới hạn, bảo hành ngụ ý hoặc điều kiện về khả năng thương mại, thể chất cho một mục đích cụ thể, hoặc không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm quyền khác.

3. CÁC LIÊN KẾT

Blog chưa xem xét tất cả các website được liên kết với website của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ website được liên kết nào như vậy. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không có nghĩa là website đó được xác nhận bởi blog. Việc sử dụng bất kỳ website liên kết nào của người dùng đều do người dùng tự lựa chọn và tự chịu.

4. SỬA ĐỔI

Website có thể sửa đổi các điều khoản dịch vụ trong website của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.