Trang chủ Lập kế hoạch

Lập kế hoạch

Mô hình Paid Owned Earned Media trong Digital Marketing

Mô hình Paid Owned Earned Media trong Digital Marketing

Mô hình Paid Owned Earned là cách chia hay phân loại các hoạt động Digital Marketing thành 3 nhóm chính theo những đặc điểm chung là nhóm truyền thông có trả phí (Paid Media), nhóm truyền thông trên kênh sở hữu (Owned media) và nhóm truyền thông có tính lan truyền (Earned Media).